Deelnemen

De GMR is zowel voor personeel, ouders en leerlingen een plek om ervaringen te bundelen en inzicht te krijgen in de relevante processen in het onderwijs.


De GMR draagt bij aan goed en uitvoerbaar beleid

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Dalende en soms stijgende leerlingenaantallen, minder financiële middelen en de invoering van moderne leermiddelen die het onderwijs radicaal kunnen veranderen; het zijn thema's die vragen om een goede aanpak om als school succesvol te blijven.

De GMR staat dichter bij uw school dan vaak wordt gedacht. Onderwerpen waarover de GMR adviseert of waaraan hij door het bestuur om instemming wordt gevraagd die van directe invloed zijn op het beleid op uw school zijn bijvoorbeeld: ICT, Passend Onderwijs, verzuimbeleid, fusies en verhuizingen, de implementatie van een nieuwe cao, privacy beleid en veiligheid op de scholen.

Wat verwachten wij van een GMRlid
U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch. U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met het College van Bestuur (CvB) te bespreken. U wilt dus graag samenwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid op alle scholen van st. OVO Fryslân-Noord.

Wij verwachten dat GMR-leden de aangeboden trainingen/cursussen medezeggenschap volgen. Dit is een waardevolle investering. Immers: inzet voor de GMR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Wij verwachten ook dat u zich inzet voor de communicatie tussen enkele deelraden (medezeggenschap op schoolniveau) en de GMR.