Positie en rol

De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen. In deze wet is bijvoorbeeld aangegeven over welke onderwerpen het College van Bestuur (CvB) de GMR dient te informeren, waarover het CvB aan de GMR advies dient te vragen en voor welke onderwerpen het CvB instemming van de GMR nodig heeft.

De GMRleden hebben zich op basis van interesse, achtergrond en ervaring verdeeld over 4 commissies: Onderwijs, Personeel, Financiën en Communicatie. Door deze indeling verdelen we de werklast en zorgen we dat ieders deskundigheid wordt benut.

Onderwerpen per commissie:
Personeelsbeleid:
Behandelen onderwerpen die te maken hebben met het met personeelsbeleid- en regelingen zoals bijvoorbeeld het ziekteverzuimbeleid, het werving en selectiebeleid, ARBO beleid en het veiligheidsbeleid

Onderwijs
Behandelen onderwerpen die te maken hebben met het onderwijs zoals onder andere kwaliteit van het onderwijs, onderwijsontwikkeling op lange termijn, (10 -14, 0-18, Campus) versterking kwaliteit onderwijs, vernieuwing onderwijs en passend onderwijs.

Financiën
Behandelen onderwerpen die te maken hebben met financiën zoals de begroting, en jaarrekening. Daarnaast toetst deze commissie de financiële impact van ingebrachte beleidsvoorstellen.

Communicatie
Behandelen onderwerpen m.b.t. communicatiemiddelen t.b.v. informeren, raadplegen en activeren, hoe kan de GMR de achterban bereiken? Hoe communiceren op de juiste manier? Bijhouden en actualiseren GMR website medezeggenschap. Uitwerken communicatieplan GMR (in concept aanwezig)

Samenstelling commissies GMR per 1 juli 2022:

Personeelsbeleid

Andries Zijlstra
Nienke Hagen
Sandra Pols
Eric Elsinga

Onderwijs

Nienke Hagen
Sandra Pols
Erik van der Werff
Yannick Rinsma

 

Financien

Erik van der Werff
Andries Zijlstra
Eric Elsinga
Jonas ter Haar

Communicatie

Anne van der Horst
Nienke Hagen
Paul van Gessel
Freija Weening