Tijd en vergoeding

Hoeveel tijd besteedt een GMR-lid
De GMR heeft 6 á 7 GMR-OV vergaderingen per schooljaar met de het College van Bestuur. Plus 2 vergaderingen per schooljaar met de Raad van Toezicht.

De vergaderingen vinden op woensdag plaats. Of online via teams van 16.45- 18.15 uur.  of  fysiek op het Servicebureau van 16.30 – 18.30 uur.

Daarnaast besteden GMRleden nog tijd aan het lezen van stukken, formuleren van reacties en vragen, mailen of bellen tussen GMRleden onderling, etc.

De voorzitter en vicevoorzitter/secretaris van de GMR besteden meer tijd. Zij vormen het Dagelijks Bestuur (DB). Zij hebben ± 5 weken voorafgaand aan de GMR-OV vergadering een DB-overleg met het CvB en sturen de commissies aan.

Voor Personeelsleden is van belang te weten dat je als GMR-lid taakuren krijgt voor deelname in de GMR. De ouder- en leerlingleden ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Zie artikel 7.2 en artikel 7.3 van het medezeggenschapsstatuut:

Artikel 7.2. Personeel faciliteit in tijd
Regeling voor de personeelsleden van de GMR, MR, deelraden voor faciliteiten in tijd ten behoeve van het voeren van overleg, scholing en overige medezeggenschapsactiviteiten, met inachtneming van hetgeen daarover in de cao vo is bepaald.
1. De personeelsleden die lid zijn van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, medezeggenschapsraad of deelraad hebben vrijstelling van hun reguliere taken en krijgen een faciliteit in tijd volgens de CAO VO, artikel 21.4. Faciliteiten medezeggenschap;
1. Het bevoegd gezag of schoolleider stelt in overleg met de P(G)MR of de personeelsgeleding van de deelraad jaarlijks het niveau van de faciliteiten die aan de P(G)MR/deelraad beschikbaar worden gesteld, vast. Het niveau past bij de omvang van het werk dat in het kader van de medezeggenschap verricht dient te worden en wordt verantwoord in een activiteitenplan.
2. De P(G)MR/deelraad legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de op grond van lid 1 beschikbaar gestelde middelen.
3. Indien en voor zolang het bevoegd gezag niet de instemming van de P(G)MR/deelraad verkrijgt ten aanzien van het door hem voorgelegde voorstel inzake de facilitering, is de werkgever gehouden de regeling zoals opgenomen in bijlage 7, Faciliteiten medezeggenschap ex artikel 21.4 lid 3 van de cao VO uit te voeren
2. Verrekening is mogelijk met lesgebonden uren en niet-lesgebonden uren. De werktijd wordt verrekend binnen de normjaartaak van ieder personeelslid afzonderlijk en valt onder het taakbeleid.
3. Inzet van middelen en inzet van formatie is onderwerp van gesprek tussen directeur en deelraad. Het is aan de scholen om samen met de deelraad te bepalen op welke wijze en in welke vorm ( en omvang) de deelraden worden gefaciliteerd waarbij de spelregels helder zijn. Scholen ( directies en raden) kunnen verschillende keuzes maken.
4. De kosten van de vorm en omvang van de medezeggenschap worden door het bevoegd gezag betaald, mits deze kosten redelijk zijn en gelegitimeerd worden in het activiteitenplan.

Artikel 7.3. Vacatieregeling ouders en/of leerlingen
1. De ouderleden en leerlingleden ontvangen een vacatievergoeding van € 25,- per bijgewoonde vergadering.
2. Een ouder die voorzitter is ontvangt € 50,- per bijgewoonde vergadering.
3. Een ouder die vicevoorzitter/secretaris is ontvangt € 37,50 per bijgewoonde vergadering.
4. Tevens wordt aan leerling- en ouderleden een reiskostenvergoeding toegekend.