Verkiezingen

Hoe worden (G)MR-leden gekozen?
Het is wettelijk verplicht dat (G)MR-leden door middel van verkiezingen worden gekozen. Dit betekent dat alle personeelsleden, ouders/voogden/verzorgers en leerlingen de kans moeten krijgen om zich te kandideren voor een plaats in de (G)MR (passief kiesrecht) en moeten kunnen stemmen op een van de kandidaten (actief kiesrecht).

De oudergeleding van de deelraad wordt gekozen door en uit het midden van alle ouders van de school.
De leerlingen in de deelraad (in het voortgezet onderwijs) worden gekozen door en uit het midden van alle leerlingen op school.
De personeelsgeleding wordt door en uit het midden van alle personeelsleden gekozen. Hierbij geldt dat niet alleen leerkrachten en docenten verkiesbaar zijn, maar ook het ondersteunend personeel zoals conciërges. De vorm van het dienstverband op school (vast of tijdelijk) heeft geen invloed op het wel of niet verkiesbaar zijn. De enige uitzondering hierop zijn de personeelsleden die minder dan zes maanden in dienst zijn; zij hebben geen kiesrecht.
Verder hebben leden van het bevoegd gezag en degenen die namens het bevoegd gezag overleggen met de (G)MR (vaak de schoolleider) geen actief en passief kiesrecht voor de medezeggenschapsraad.

De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR worden gekozen door de leden (de betreffende geleding) van de afzonderlijke medezeggenschapsraden (deelraden). Een GMR-lid hoeft niet, maar mag wel, lid zijn van één van de medezeggenschapsraden.

Wie organiseert de verkiezingen?
De verkiezingsprocedure van de (G)MR wordt vastgesteld in het medezeggenschapsreglement. In eerste instantie is de medezeggenschapsraad zelf verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen en dient hij er zorg voor te dragen dat de (G)MR voldoende personeelsleden, ouders en leerlingen in zijn gelederen heeft.

Mocht het de (G)MR niet lukken om kandidaten te vinden voor een van de geledingen van de (G)MR en voldoet de (G)MR daarmee niet aan het wettelijke vereiste dat er minimaal twee personeelsleden en een ouder en een leerling in de (G)MR zit, dan is het zaak de schoolleiding hierover in te lichten. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolleiding dat er op school een goed functionerende (G)MR is.