Statuut en reglementen

Display:

Dit is het door de GMR vastgestelde reglement per 1 december 2021, geldig tot uiterlijk eind 2022.

De bevoegdheden zijn neergelegd in het medezeggenschapsraadreglement GMR, MR en de medezeggenschapsreglementen deelraad PJ of SV. Iedere deelraad heeft zijn eigen medezeggenschapsreglement.
Het medezeggenschapsreglement regelt weer andere zaken dan het statuut. Hierin staan bijvoorbeeld de te hanteren regels inzake verkiezingen, wie er tot leden gekozen mogen worden, hoe te handelen bij geschillen tussen het bevoegd gezag enz.

Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het college van bestuur van stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân- Noord (OVO-FN) en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). 

De verkiezingsprocedure van de GMR is vastgelegd in het Reglement verkiezingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord.