Organisatie Medezeggenschap OVO Fryslân-Noord

Er zijn drie soorten raden die een rol spelen in de medezeggenschap bij OVO Fryslân-Noord.
Dit zijn de deelraad (raad op schoolniveau), de medezeggenschapsraad (bovenschoolse medezeggenschapsraad (MR) per brinnummer en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR behartigt alle bovenschoolse belangen. Het gaat hierbij om alle zaken die méér dan één locatie van st. OVO Fryslân-Noord betreffen. Denk hierbij onder andere aan personeelsbeleid, begroting, vakantieregeling, arbodienst, strategisch plan en meer. De GMR zit om tafel met het bevoegd gezag van st. OVO Fryslân-Noord, het college van bestuur (CvB).

Medezeggenschapraad (MR) Piter Jelles en Medezeggenschapsraad (MR) Simon Vestdijk
Beide MR’en zijn gevuld met GMR leden; iedere MR bestaat uit 4 leden (volgens vereiste paritaire indeling: 2 personeel, 1 ouder, 1 leerling)

Deelraden per school(vestiging)
Elke school heeft een eigen deelraad die bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. Het Servicebureau heeft een deelraad ten behoeve van de eigen medewerkers. De deelraden  behartigen alle ‘lokale’ belangen. Denk hierbij onder andere aan de lessentabel, eventuele verbouwingen, de formatieplanning, de schoolgids, de vrijwillige ouderbijdrage en andere zaken die rechtstreeks met de eigen locatie te maken hebben. De deelraden zitten om tafel met de schooldirecteur of de schoolleider.