GMR en deelraden

Visie

De belangrijkste taak van de GMR is opkomen voor de belangen van hun achterban met oog voor het algemeen belang van de scholengemeenschap. De medezeggenschapsraad is geen verzameling individuen met persoonlijke wensen die via de GMR worden geventileerd: het is een orgaan van de scholengemeenschap.

De GMR ziet zichzelf als de spin in het web van het medezeggenschapnetwerk binnen de scholengemeenschap. De insteek van de GMR is gezamenlijk met het bestuur tot goede besluiten en afspraken te komen waar iedereen binnen de OVO Fryslân-Noord zich in kan vinden, dus zowel personeel, ouders en leerlingen.

Missie

Kerndoelen:
Proactief, samenwerken, kwaliteit (professioneel, deskundig, efficiënt en slagvaardig)

De GMR wil als serieuze partner met het CvB overleggen en als sparringpartner functioneren. Geen wij-zij denken maar vooral samenwerkingsgericht met een open cultuur in het belang van de scholengemeenschap. Met elkaar continu het gezamenlijke resultaat verbeteren. Optimaal functioneren door de bereidheid van de overlegpartners om vertrouwen te bieden en het creëren van een open omgeving.

Ontplooiingsmogelijkheden en werkplezier nemen een belangrijke plaats in. De GMR leden volgen regelmatig trainingen ten behoeve van (bij) scholing.

Bij voorkeur komen de GMR-leden uit verschillende scholen en kunnen de GMR-leden in de ‘wandelgangen’ nuttige informatie krijgen over wat er leeft bij de schoolbevolking. Niet elk klein zeer hoeft direct de GMR-vergadering te bereiken: de medezeggenschapsraad is geen ombudsman of klachteninstituut. Maar keren bepaalde klachten of vragen structureel terug, dan verdienen die zeker bespreking in de GMR en mogelijk overleg met het CvB (en de directie) over mogelijke verbetermaatregelen.

De WMS onderscheidt zaken die van belang zijn voor één school en zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle (of de meerderheid van de) scholen. In het laatste geval treedt de GMR in de bevoegdheden van de MR of deelraad.
Niet het onderwerp, maar de reikwijdte van het voorgenomen besluit, is bepalend voor de keuze tussen MR, deelraad of GMR.

Voor een scholengemeenschap als OVO Fryslân-Noord, waar elke school een eigen karakter en identiteit heeft, is het belangrijk dat medezeggenschap per school geregeld wordt en niet alleen bovenschools. Kern van de specifieke inrichting van de medezeggenschap bij OVO Fryslân-Noord is deze zoveel mogelijk decentraal te beleggen bij de aan de scholen verbonden deelraden. De deelraden, die rechtstreeks door ouders, personeel en leerlingen van de school worden gekozen, bespreken alle aangelegenheden die voor de eigen school van belang zijn met de schooldirecteur.

In het medezeggenschapsstatuut staan afspraken over de vertegenwoordiging van het bevoegd gezag bij de vergaderingen van de GMR en de deelraden.
Bij de GMR is de overlegpartner de voorzitter van het college van bestuur, de deelraden van de scholen hebben de direct betrokken directeur als gesprekspartner.