OVO Fryslân-Noord

Met ingang van 1 januari 2020 zijn RSG Simon Vestdijk en OSG Piter Jelles formeel gefuseerd tot OVO Fryslân-Noord.
OVO Fryslân-Noord is een openbare stichting ex artikel 42b van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Wij zijn een brede scholengemeenschap met verschillende locaties waar onderscheidende onderwijsconcepten worden aangeboden. Daarmee valt er voor onze (potentiële) leerlingen iets te kiezen. Wij zijn als grote onderwijsorganisatie sterk verankerd in verschillende krimpende regio’s, die ieder hun eigen karakter hebben.

De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Als externe toezichthouder fungeren de gemeenteraden van de gemeente Leeuwarden en Harlingen. Zij zijn belast met het volgens de statuten op voordracht benoemen van de leden van de Raad van Toezicht van OVO Fryslân-Noord, het goed- of afkeuren van voorgenomen besluiten tot het openen en sluiten van scholen en het – in geval van ‘ernstige taakverwaarlozing en/of handelen in strijd met de wet’ door College van Bestuur en/of Raad van Toezicht – ontbinden van de stichting.

Belangrijke partij in de besluitvorming binnen OVO Fryslân-Noord is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die advies- dan wel instemmingsrecht heeft op een reeks van onderwerpen.

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag binnen de stichting OVO Fryslân-Noord, stelt het beleid op en is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met het Centrale Management Team (CMT) waarin de schooldirecteuren participeren.
In het belang van het verzorgen van onderwijs is een goed functionerend bestuur van belang. Het bestuur hanteert een code goed bestuur welke aansluit bij de Code Goed Bestuur van de VO-raad.

De ondersteuning van bestuur en schoolleiding geschiedt door het Servicebureau. 

Elke vestiging kent een schooldirecteur die integraal verantwoordelijk is voor zijn/haar school.

Scholen:

De Brêge
Dalton Dokkum
De Dyk
!mpulse Kollum
!mpulse Leeuwarden
ISK
Leeuwarder Lyceum
Montessori High School
Stedelijk Gymnasium
YnSicht
Simon Vestdijk Franeker
Simon Vestdijk Harlingen