Wet medezeggenschap

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) biedt het voortgezet onderwijs een eigen wettelijk kader dat past bij de specifieke pedagogische functie van scholen. Vanwege de specifieke
pedagogische functie van een school dienen ouders en leerlingen een actieve en substantiële rol te hebben in de medezeggenschap. Daarom is medezeggenschap op voortgezet onderwijs- niveau een verantwoordelijkheid van ouders, leerlingen en personeel gezamenlijk. Dit komt tot uiting in de samenstelling van de GMR, MR en deelraad waarbij de geleding van personeel in aantal gelijk is aan de geleding van ouders en leerlingen gezamenlijk; de zogenaamde paritaire samenstelling. Binnen de gezamenlijke ouder-/leerling- geleding geldt de bepaling van paritaire samenstelling ook, zie artikel 3 lid 4 WMS.

De medezeggenschapsraad heeft een pakket van gezamenlijke bevoegdheden. Daarnaast geeft de WMS elke geleding een reeks van zelfstandige bevoegdheden. Voor de personeelsgeleding geldt deze zelfstandige instemmingbevoegdheid onder andere bij arbeidsvoorwaarden. De oudergeleding beschikt over zelfstandige instemmingbevoegdheid bijvoorbeeld bij de hoogte van de ouderbijdrage. De leerling- geleding heeft onder meer bij het leerlingenstatuut een zelfstandige instemmingbevoegdheid.

De leerling en de ouders dienen invloed te kunnen uitoefenen op de wijze waarop het onderwijs qua vorm en inhoud wordt aangeboden. Medezeggenschapsraden, bestuur en management staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en leerlingen. Kijk voor alle bevoegdheden in de medezeggenschapsreglementen van de (G)MR , de deelraden en de WMS  www.infowms.nl

Welke bevoegdheden de GMR, MR en de deelraden hebben, is terug te vinden in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is van groot belang. Vrijwel elk stuk dat op de agenda komt te staan, is te herleiden tot een wettelijke bevoegdheid van de (G)MR. Heeft de (G)MR-instemmingsrecht of adviesrecht op het voorliggende stuk? Valt het onder de informatieplicht of wordt het slechts ter kennisgeving aangeboden?

Door de structuur van de medezeggenschap bij st. OVO Fryslân-Noord hebben de deelraden exact dezelfde wettelijke bevoegdheden als de (G)MR, zij het op schoolniveau.